Pangungusap Worksheets (Part 7)

The three pdf worksheets below ask the student to tell whether or not a given group of Filipino words form a sentence (pangungusap) by writing a check mark on the blank in front of sentences and an X in front of “non-sentences.”

Each worksheet has 20 items. The second page of each file is the answer key.

These worksheets are appropriate for first and second grade students. You may print and distribute these worksheets to your children or students, but you may not do so for profit.

1.  Pangungusap o Hindi_4

2.  Pangungusap o Hindi_5

3.  Pangungusap o Hindi_6

 

Advertisements

Pangungusap Worksheets (Part 6)

The five pdf worksheets below are about ayos ng pangungusap.  These worksheets are appropriate for first and second grade students, depending on their vocabulary and reading level.  The second page of each file is the answer key.

You may print and distribute these worksheets to your children or students, but you may not do so for profit.

The 15-item worksheet below asks the student to identify whether the structure of the sentence is karaniwan or di-karaniwan na ayos ng pangungusap.

Ayos ng Pangungusap_4

The two 10-item worksheets below ask the student to change the structure of the sentence from karaniwan to di-karaniwan na ayos ng pangungusap.

Ayos ng Pangungusap_5

Ayos ng Pangungusap_6

The two 10-item worksheets below ask the student to change the structure of the sentence from di-karaniwan to karaniwan na ayos ng pangungusap.

Ayos ng Pangungusap_7

Ayos ng Pangungusap_8

Pangungusap Worksheets (Part 5)

The five pdf worksheets below are about the five types of Filipino sentences: pangungusap na pasalaysay, patanong, padamdam, pautos, and pakiusap.  These worksheets are appropriate for first and second grade students.

You may print and distribute them to your children and students, but you may not do so for profit.

The two 15-item worksheets below ask the student to determine the type of sentence in each item.

Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit_5

Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit_6

This 10-item worksheet asks the student to change the declarative sentence (pangungusap na pasalaysay) into an interrogative sentence (pangungusap na patanong) : Pagsulat ng Pangungusap na Patanong_2

This 7-item worksheet asks the student to write an interrogative sentence appropriate to the situation given: Pagsulat ng Pangungusap na Patanong_3

This worksheet asks the student to complete the declarative sentence about herself or himself: Pagsulat ng Pangungusap na Pasalaysay_3

 

Pangngalan Worksheets (Part 5)

The four pdf worksheets below are about Filipino proper and common nouns. These worksheets are appropriate for students in the second to fourth grades. It is best to judge for yourself whether the worksheets are appropriate for the child or student.

You may print and distribute these worksheets to your children or students, but you may not do so for profit. The worksheets are easy enough, so I did not include answer keys.

1.  Pagkilala sa Tiyak o Di-tiyak na Pangngalan_3 :  This 20-item worksheet asks the student to classify the Filipino nouns into the two categories: pangngalang tiyak (proper noun/pangngalang pantangi) and pangngalang di-tiyak (common noun/pangngalang pambalana).  The first page uses uppercase letters for proper nouns. The second page uses lowercase letters for both proper and common nouns.

2.  Pagtatambal ng mga Pangngalan_1 : This 15-item worksheet asks the student to match the Filipino common noun to its corresponding proper noun. The first page uses the terms di-tiyak na pangngalan and tiyak na pangngalan. The second page uses the terms pangngalang pambalana and pangngalang pantangi.

3.  Pagtatambal ng mga Pangngalan_2 : This 15-item worksheet asks the student to match the Filipino proper noun to its corresponding common noun. The first page uses the terms tiyak na pangngalan and di-tiyak na pangngalan. The second page uses the terms pangngalang pantangi and pangngalang pambalana.

4.  Pagbigay ng Pangngalang Pantangi_2 : In each item, three proper nouns are given.  The proper nouns are part of a group. The student is asked to give another proper noun that belongs to the group.

Similar worksheets may be found in the following previous posts: Pangngalan Worksheets, Pangngalan Worksheets (Part 2), and Pangngalan Worksheets (Part 3) .

Paggamit na Malaking Titik Worksheets (Part 1)

The four pdf worksheets below practice the student’s ability to identify Filipino words that begin with capital or uppercase letters.  The second page of each file shows the answers to the worksheet.

You may print and distribute these worksheets to your children or students, but please do not do so for profit.

1. Paggamit ng Malalaking Titik_1 :  This 10-item worksheet asks the student to rewrite the given sentences using uppercase letters where they are needed.

2.  Paggamit ng Malalaking Titik_2:  This 20-item worksheet asks the student to draw circles around the letters in a sentence that need to be capitalized.

The two worksheets below ask the student to draw circles around words that should begin with uppercase letters. There are 42 words/names in each worksheet.

3.  Paggamit ng Malalaking Titik_3

4.  Paggamit ng Malalaking Titik_4

Panghalip na Panao Worksheets (Part 2)

The five pdf worksheets below are about Filipino personal pronouns or panghalip na panao.  A table of Filipino personal pronouns is shown below. Click the table to enlarge it.

Panghalip Panao

The Kailanan ng Panghalip na Panao refers to the grammatical number of a personal pronoun, whether it is singular (isahan) or plural (maramihan).

The Panauhan ng Panghalip na Panao refers to the grammatical person of a personal pronoun.

  • Unang Panauhan  (First Person) – refers to the speaker or speakers
  • Pangalawang Panauhan (Second Person) – refers to the person or persons being addressed by the speaker or speakers
  • Pangatlong Panauhan (Third Person) – refers to the person or persons other than the speaker/speakers and the person/persons being addressed; refers to the person or persons being talked about

Based on a few Filipino textbooks, the personal pronouns in black (in the table above) are introduced in second grade. The worksheets in this post only deals with the pronouns in black. The worksheets in this post are appropriate for second grade students.

The pronouns in red are introduced in fourth grade.  In first grade, only the following personal pronouns are taught: ako, kami, ikaw, kayo, siya, and sila.

You may download and print the worksheets below for your children or students.  Please do not reproduce or distribute them for profit.

1. Panghalip na Panaong Isahan_1 : This 15-item worksheet asks the student to circle the personal pronoun (singular) in each sentence.

2. Panghalip na Panaong Isahan_2 : This 15-item worksheet asks the student to underline the personal pronoun (singular) that completes the sentence. The student will choose an answer from a group of three personal pronouns.

3. Panghalip na Panaong Maramihan_1 : This 15-item worksheet asks the student to circle the personal pronoun (plural) in each sentence.

4. Panghalip na Panaong Maramihan_2 : This 15-item worksheet asks the student to underline the personal pronoun (plural) that completes the sentence. The student will choose an answer from a group of three personal pronouns.

5. Panghalip na Panao_6 : This 15-item worksheet asks the student to circle all the personal pronouns (singular or plural) in each sentence.

Other worksheets on Filipino personal pronouns are available here.

 

Pantukoy Worksheets (Part 1)

The six pdf worksheets below are about the Filipino articles (mga pantukoy) ang, ang mga, si, sina, ni, and nina. These articles are used to indicate proper nouns (pangngalang pantangi) or common nouns (pangngalang pambalana).

The articles ang and ang mga are usually used to indicate common nouns. The article ang is used for singular nouns and ang mga is used for plural nouns.

Ang aso ni Greg ay mabilis tumakbo. (singular)

Ang mga aso ni Greg ay malulusog. (plural)

The article ang is sometimes used to indicate proper nouns for things, places, or events.

Ang Sierra Madre ay isang bulubundukin sa Luzon.

Ang Pista ng Peñafrancia ay gaganapin sa Setyembre.

The articles si and sina are used to indicate proper nouns for people, animals, or characters. The article si is used for one person/animal/character, while sina is used for more than one person/animal/character.

Si Ferdinand Magellan ay isang Portuges na manlalakbay.

Sina Ferdinand Magellan at Antonio de Pigafetta ay tumungo sa silangang-Asya.

Si Princess Bubblegum ay kaibigan ni Finn.

Sina Finn at Jake ay nakatira sa Land of Ooo.

The articles ni and nina are used are used before proper nouns for people, animals, or characters. They indicate ownership by one or more persons/animals/characters. They are also used to indicate the person/animal/character or persons/animals/characters doing the action in the sentence. The article ni is used for one person/animal/character, while nina is used for more than one person/animal/character.

Tiniklop ni Ate Josie ang mga damit ni Gemma. (The first ni indicates that Ate Josie performed the action tiniklop (folded). The second ni indicates ownership of the clothes (mga damit) by Gemma.)

Ang damit ni Gemma ay inihanda ko na. (indicates ownership by one person)

Ang mga damit nina Gemma at Greg ay nakahanda na. (indicates ownership by more than one person)

Inayos ni Mang Don ang pulang kotse. (indicates the doer of the action)

Inayos nina Mang Don at Danny ang pulang kotse. (indicates the doers of the action)

The other Filipino articles are mga, kay, kina, ng, and ng mga. These articles are not included in the worksheets posted here. The articles mentioned above are taught to second graders. Only the articles ang, ang mga, si, and sina are taught to first graders.

You may print and distribute these worksheets to your students or children. Please do not copy and/or distribute these worksheets for profit. All illustrations are by samutsamot_mom.

The two worksheets below ask the student to write either ang o ang mga.

Ang o Ang mga_1

Ang o Ang mga_2

The worksheet below asks the student to write either si or sina.
Si o Sina_1

Pagkilala sa mga Pantukoy_1 ; Mga sagot sa Pagkilala sa mga Pantukoy_1 : This 20-item worksheet asks the student to underline all the Filipino articles in each sentence.

Pagpili ng Tamang Pantukoy_1 ; Mga sagot sa Pagpili ng Tamang Pantukoy_1 : This 15-item worksheet asks the student to underline the correct Filipino article that will complete the sentence. Three choices are given.

Pagsulat ng Tamang Pantukoy_1 ; Mga sagot sa Pagsulat ng Tamang Pantukoy_1 : This 20-item worksheet asks the student to write the correct Filipino article that will complete the sentence.