Pagbabanghay ng Pandiwa Worksheets

The worksheets posted here help practice the student’s skills in identifying the grammatical tense of Filipino verbs (panauhan o aspekto ng pandiwa), classifying verbs according to their grammatical tenses, and conjugating Filipino verbs (pagbabanghay ng pandiwa).

Students in the early grades are introduced to the three grammatical tenses of Filipino verbs:

 1. panahunang pangnagdaan/aspektong naganap/aspektong perpektibo (past tense)
 2. panahunang pangkasalukuyan/aspektong nagaganap/aspektong imperpektibo (present tense)
 3. panahunang panghinaharanap/aspektong gaganapin pa lamang/aspektong kontemplatibo (future tense)

In sixth grade, students are introduced to another grammatical tense which is the panahunang katatapos or aspektong katatapos.  Verbs in this grammatical tense imply that the action was just done or completed.  The prefix (unlapi) ka- is added to the root word and the first syllable (or first two letters) of the root word is repeated.  Examples of verbs in this grammatical tense are listed below.

 • kasasalita (just spoke)
 • kagagaling (just came from)
 • kaiinom (just drank)
 • kaaalis (just left)
 • kasasakay (just rode)

A verb has the aspektong neutral when it is formed by combining the root word with an affix (panlapi).  If the verb is expressed as a command (pautos), then it has the aspektong neutral.  Examples are itago, matulog, kunin, ilagay, magbayad, hugasan, umpisahan, gayahin, etc.

Infinitive verbs (mga pandiwang pawatas) have no reference to a particular grammatical tense, person, or subject.  Filipino infinitive verbs look like verbs having the aspektong neutral. They are not conjugated to communicate a tense and they usually look like verbs that express a command.

English infinitive verbs are usually formed by adding the word “to” before the verb (e.g., to see, to believe, to swim, etc.).

The sentences below show some examples of Filipino infinitive verbs.  Note that the infinitive verb (in bold) does not suggest or communicate a tense (past, present, or future).  Some infinitive verbs may suggest a tense that is kahit kailan or palagi.

 1. Bawal magtapon ng basura sa mga ilog.
 2. Malimit dumaan dito ang trak ng basurero.
 3. Sila ay desididong tapusin ang karera.
 4. Hindi ko sinasadyang saktan ka.
 5. Inutusan ako na ibigay sa iyo ang liham.

 

You may print and distribute the pdf worksheets below to your students or children, but you may not sell or distribute them for profit.  The second page of each pdf file is the answer key.

The two 15-item worksheets below ask the student to identify the grammatical tense of the underlined verb in the sentence or if the verb is a pandiwang pawatas (infinitive verb).

1.  Pagtukoy ng Aspekto ng Pandiwa_3

2.  Pagtukoy ng Aspekto ng Pandiwa_4

3.  Aspekto ng Pandiwa_1 :  Given four verbs, the student is asked to identify the verb with a different grammatical sense.

The two 15-item worksheets below ask the student to conjugate the verb  in order to complete the sentence.

4.  Pagbabanghay ng Pandiwa_1

5.  Pagbabanghay ng Pandiwa_2

 

Pandiwa Worksheets (Part 4)

The five pdf worksheets below are about identifying Filipino verbs (mga pandiwa) and their tenses. These worksheets are appropriate for first and second grade students.

You may print and distribute these worksheets to your students or children, but please do not do so for profit.

1. Pagkilala sa Pandiwa_8 ; Mga sagot sa Pagkilala sa Pandiwa_8 : This 15-item worksheet asks the student to draw a box around the Filipino verb (salitang kilos/pandiwa) in the sentence.

2. Pagkilala sa Pandiwa_9 ; Mga sagot sa Pagkilala sa Pandiwa_9 : This worksheets asks the student to color the boxes with Filipino verbs.

3. Aspekto ng Salitang Kilos o Pandiwa_9 ; Mga sagot sa Aspekto ng Salitang Kilos o Pandiwa_9 : This worksheet asks the student to classify verbs according to their tenses. The student is asked to identify the verbs in the past tense (salitang kilos na ginawa na), present tense (salitang kilos na ginagawa pa), or future tense (salitang kilos na gagawin pa lang).

The two 15-item worksheets below ask the student to underline the Filipino verb in the sentence, then identify its tense (ginawa na, ginagawa pa, o gagawin pa lang).

4. Aspekto ng Salitang Kilos o Pandiwa_10 ; Mga sagot sa Aspekto ng Salitang Kilos o Pandiwa_10

5. Aspekto ng Salitang Kilos o Pandiwa_11 ; Mga sagot sa Aspekto ng Salitang Kilos o Pandiwa_11

Pandiwa Worksheets (Part 3)

The five pdf worksheets below are about Filipino verbs or pandiwa. These worksheets are appropriate for students in the primary grades (Grades 1 to 3).

You may print and distribute these worksheets for your students and children but please do not distribute them for profit.

1. Pagkilala sa Pandiwa_6: This 15-item worksheet asks the student to circle the verb in each sentence.

2. Pagkilala sa Pandiwa_7: This 15-item worksheet asks the student to circle the word that is not a verb. Each item has four words. The illustration in the worksheet is by samutsamot_mom.

3. Pagpili ng Tamang Pandiwa_4: This 15-item worksheet asks the student to circle the verb that will complete the sentence. The student chooses from a group of three verbs.

4. Pagsulat ng Pandiwa_3 ; Mga sagot sa Pagsulat ng Pandiwa_3: This 15-item worksheet asks the student to complete a sentence by writing a verb using a given root word. The verb must be in the correct tense.

5. Aspekto ng Pandiwa_6: This 2-page worksheet has two parts. The first part asks the student to classify verbs according to their tense (panahunan o aspekto). The second part asks the student to complete sentences using the verbs in the first part.

Pagpapantig, Pangungusap, at Pandiwa

This post has links to seven pdf worksheets on the topics of syllabication (pagpapantig) of Filipino words, identifying whether a group of words is a sentence (pangungusap), and Filipino verbs (pandiwa).

You may download, print, and distribute them for your children or students.  Please do not distribute them for profit. Teachers, feel free to copy any of the items in any of the worksheets posted in my blog for your quizzes or exams.

1.  Pagpapantig_1Mga sagot sa Pagpapantig_1 : This 20-item worksheet asks the student to shade the letter corresponding to the correct syllabication of a given word.

The following two worksheets (20-items each) ask the student to syllabicate each word and to write the number of syllables (pantig) that make up each word.

2.  Pagpapantig_2 ; Mga sagot sa Pagpapantig_2

3.  Pagpapantig_3 ; Mga sagot sa Pagpapantig_3

The following two worksheets (20-items each) ask the student to determine whether a given group of words makes up a sentence.  If it doesn’t, the student is asked to add words in order to make it a sentence.

4.  Pagkilala sa Pangungusap_1

5.  Pagkilala sa Pangungusap_2

6.  Pagpili ng Tamang Pandiwa_3Mga sagot sa Pagpili ng Tamang Pandiwa_3 : This 2-page, 20-item worksheet asks the student to complete a sentence by circling the letter corresponding to the verb with the correct tense.

7.  Aspekto ng Pandiwa_5Mga sagot sa Aspekto ng Pandiwa_5 : This 20-item worksheet asks the student to specify the tense (pangnagdaan, pangkasalukuyan, o panghinaharap) of the underlined verb in a sentence. Worksheets similar to this one are available in previous posts. Just type in pandiwa in the search box.

Aralin sa Pandiwa and Pandiwa Worksheets

The pdf lesson and worksheets on Filipino verbs (pandiwa) below are free. Feel free to print (and photocopy if you wish) them for your children or students. Please do not distribute them for profit.

Aralin sa Pandiwa :  This 7-page pdf lesson on Filipino verbs includes a long list of common verbs grouped according to their tense (aspekto/panahunan).

The following worksheets test a student’s skill in recognizing Filipino verbs in sentences and selecting the correct form of the verb:

1.  Pagkilala sa Pandiwa_1 ,  Mga sagot sa Pagkilala sa Pandiwa_1 :  This 20-item worksheet asks the student to encircle the verb in each sentence.

2.  Pagkilala sa Pandiwa_2 ,  Mga sagot sa Pagkilala sa Pandiwa_2 :  This 20-item worksheet asks the student to encircle the verb in each sentence. This worksheet is a bit more challenging than the previous one.

3.  Pagpili ng Tamang Pandiwa_1 ,  Mga sagot sa Pagpili ng Tamang Pandiwa_1 :  This 20-item worksheet asks the student to complete each sentence with the appropriate verb. The student chooses the correct verb from a given boxed list of verbs.

4.  Pagpili ng Tamang Pandiwa_2 ,  Mga sagot sa Pagpili ng Tamang Pandiwa_2 :  This 20-item worksheet asks the student to underline the verb with the correct tense in order to complete the sentence. The student selects the answer from the three forms of the verb provided inside the parentheses.

5.  Aspekto ng Pandiwa_1 (Pagtukoy ng aspekto ng pandiwa) ,  Mga sagot sa Aspekto ng Pandiwa_1 :  This 20-item worksheet asks the student to identify the tense of the underlined verb in the sentence.

The worksheets below ask the student to complete a table of verbs in their past, present, and future tense forms. Two forms are given and the last one must be written by the student.

1.   Aspekto ng Pandiwa_4 (easy) ,  Mga sagot sa Aspekto ng Pandiwa_4 (15 items)

2.   Aspekto ng Pandiwa_3 (moderate) ,  Mga sagot sa Aspekto ng Pandiwa_3(20 items)

3.   Aspekto ng Pandiwa_2 (difficult) ,  Mga sagot sa Aspekto ng Pandiwa_2  (20 items)